Aguldikeni

Alhagi pseudalhagi

(Deve Dikeni, Kara yandık, Kara Yantak, Alhagi maurorum)

Kapak Fotoğrafı

Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Fuat Turan